Årsmelding 2023

Styrets beretning for 2023

Dato: 20.06.2024
Sist redigert: 04.07.2024

Vidju Holding AS er et aksjeselskap som er eiet av kommunene Hol, Ål, Gol, Nesbyen, Flå og Hemsedal.

Selskapets formål er å eie, forvalte, investere og videreutvikle verdiene i datterselskapene for våre eiere. Konsernet består av datterselskapene Hallingdal Kraftnet AS, HallingKonsult AS, Snøgg Fiber AS, Vidju Eiendom AS, Bruse AS, Hallingdal Teleservice AS, Hallingdal Bio Energi AS og Numedal Energi AS. Selskapene driver virksomhet innenfor følgende områder: strømnett, tjenester innenfor kart, oppmåling og arealplanlegging, fiberinfrastruktur, bredbåndstjenester, telekom, solenergi, elbillading, bio energi og utleie av eiendom.

Virksomhetens hovedkontor ligger på Geilo. Vidju Holding AS leverer kun tjenester (timer) for sine datterselskaper og kjøper i tillegg enkelte administrative tjenester fra datterselskapene. Vidju Holding AS har utarbeidet en eierskapsmelding som omhandler alle de selskap Vidju Holding AS har eierinteresser i. Denne eierskapsmeldingen revideres hvert år og er offentlig tilgjengelig på selskapets nettsider www.vidju.no.


Konsernet har mål om å skape ytterligere verdier i konsernet og i de selskap vi har eierinteresser i, og har følgende som hovedmål:

1. Vi skal sikre og videreutvikle en trygg, pålitelig og framtidsretta strømforsyning på en kostnadseffektiv måte.

2. Vi skal sikre og videreutvikle infrastruktur hvor vi kan levere framtidsretta bredbåndstjenester for alle i Hallingdal.

3. Vi skal øke verdiskapingen for våre eieregjennom å utvikle tjenester og produkter der vi kan utnytte eksisterende infrastruktur og kompetanse, men også ha som mål å bygge ny.

4. Vi skal minimere vårt miljø- og klimaavtrykk. Vi skal tilrettelegge for at også våre kunder og leverandører bidrar til dette.

5. Vi skal være en samfunnsaktør som bidrar til vekst i Hallingdal. Vi skal primært gjøre dette gjennom gjensidig fordelaktige samarbeid med andre aktører.

6. Våre selskaper skal jobbe etter en høy etisk standard og ha et særskilt fokus på de utvalgte bærekraftsmålene.

7. Vi skal bidra til å gjøre Hallingdal til en attraktiv region å jobbe og leve i.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Vidju Holding AS sine eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.